Žádost o povolení kácení dřevin


Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les

je upravena v § 8 a § 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny v § 3 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.
Povolovacímu řízení podléhá zejména kácení dřevin, které mají ve výšce ve 130 cm nad zemí obvod 80 cm a více.
O povolení může požádat pouze majitel, který k žádosti přiloží situaci pozemku se zakreslením polohy stromu.
Žádost o vydání rozhodnutí povolujícího kácení dřevin rostoucích mimo les naleznete v tomtodocxformuláři.
Kácení dřevin bez povolení a oznámení je možné za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Při poškození nebo pokácení dřeviny bez řádného povolení lze fyzické osobě uložit pokutu v rozmezí od 10 000 Kč do 100 000 Kč. Viz § 87 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.