Matrika

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství

Určení otcovství se provádí k nenarozenému i narozenému dítěti sepsáním souhlasného prohlášení o určení otcovství s rodiči, kteří dosáhli 18 let věku a jsou plně svéprávní. U mladších rodičů je k sepsání prohlášení o určení otcovství příslušný pouze soud.

Číst více...

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku.

Číst více...

Vydání druhopisu matričního dokladu

Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozenců a zplnomocněným zástupcům, nebo fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Číst více...

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.
Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Číst více...

Změna příjmení po rozvodu

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, a to bez jakéhokoli poplatku. Pokud zmeškáte 6 měsíční lhůtu pro oznámení, že opět přijímáte své dřívější příjmení, můžete požádat o změnu příjmení na dřívější příjmení, správní poplatek činí 300 Kč.

Číst více...