Vyhlášky

Úřad Městysu Meřín je orgán, který realizuje úkoly dané právními předpisy, a to na úseku samostatné působnosti podle rozhodnutí Zastupitelstva a Rady, na úseku přenesené působnosti podle zákona v platném znění, a podle zvláštních zákonů. Úřad zároveň zajišťuje úkoly, které mu plynou z jeho postavení právnické osoby. Zajišťuje dále po stránce organizační, technické a administrativní činnost zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva, komisí rady a dalších orgánů městysu a vyřizuje konkrétní záležitosti spadající do jeho působnosti.